Filmproduksjon‎ > ‎

Mediehuset Abup

I 2015, -16 og 17 er ein stor del av mi arbeidstid knytt til eit stort innovasjonsprosjekt i Avdeling for barn og unge si psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF. Veldig kort fortalt er mi oppåve å skrive manus til ulike medieproduksjonar som kan brukast i arbeidet for betre psykisk helse hos born og unge.  


Bakgrunn, metoder og tidsplan
Psykisk helse er en av de største utfordringene for  barn og unges levekår, og den hyppigste årsaken til at unge dropper ut av skole og arbeid. Noen utfordringer har nærmest karakter av epidemi - det gjelder særlig angstproblemer. Økningen i antall henvisninger og påfølgende ventetidsproblemer gjør det nødvendig å søke nye løsninger både innen ressursutnytting og terapeutiske metoder. 

Vi har økende tro på at tradisjonell en-til-en-terapi kan - og bør -  suppleres med nye arbeidsmåter med mer gruppebehandling og mer mobilisering av ressurser i nettverkene rundt enkeltklienter, både i forebygging, selvhjelp, mestring og i selve behandlingen. Vår deltakelse i LIST-prosjektet (https://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/list-prosjektet/) har vært med på å styrke denne tanken. 

Involveringen av grupper, flerfamiliegrupper, skole/barnehagepersonell, idrettsledere, frivillige organisasjoner etc, utvider målgruppene for vårt samfunnsrettede psykiske helsearbeid. Grensene mellom behandling, forebygging og generell folkehelse viskes ut, og kommunikasjonslinjene blir mer mangfoldige og indirekte (vi kommuniserer f.eks med pårørende - de kommuniserer med fotballtreneren). 

Nøkkelen til løsning av disse nye utfordringene ligger etter vår mening i en liten "revolusjon" i bruken av de kommunikasjonsteknologiene som allerede har revolusjonert produksjonsliv, tjenestenæringer og borgernes sosiale liv. Tiden er moden for at helsevesenet også tar verktøyene i full bruk, og psykisk helse / barn og unge egner seg godt for å utvikle metoder som kan vise seg å komme hele helsevesenet til gode.  

Vi kaller prosjektet "Mediehuset ABUP" for å stille skarpt at dette handler om å ta i bruk verktøy som media  tidligere var alene om. Vi vil utvide våre metoder fra den gode samtale i terapirommet til interaktiv kommunikasjon gjennom sosiale media, "tusen språk" gjennom alternative uttrykksformer, og massekommunikasjon gjennom TV og trykksaker. Vi vil også legge til rette for "selvbetjening" gjennom elæringsprogrammer, kunnskapsbaser og erfaringsutveksling. Prosjektets hensikt og mål 
I løpet av disse tre årene ønsker vi å utvikle nye arbeidsmetoder på tre hovedområder: 

Møteplasser: Ingen kommunikasjonsformer kan konkurrere med det personlige møtet. Der skjer den beste erfarings/kunnskapsutveksling og det er den beste formidlingsarenaen. Prosjektet skal omfatte: 
  • "Nesten helg": Videreutvikling av "kommunikasjonsflaggskipet" vårt, et åpent, TVoverført  talkshow.
  • "Abupakademiet": Utvikling av en arena for åpen psykoedukasjon med målgruppe brukere og nettverk. 
  • Foredragsserie: Utvikling / skolering av ei gruppe gode foredragsholdere som kan tilbys skoler, foreninger etc 

TV / WebTV: Under prosjektutviklingen har vi drevet vellykkede forsøk med TVsendinger over lokalTV-nettet i Agderfylkene, kombinert med WebTV-publisering. Dette gir oss helt nye muligheter til massekommunikasjon og det er svært interessant å se hvordan det kan kombineres med mer målrettet kommunikasjon mot bestemte grupper og miljøer. Vi ønsker både å utvikle TV / WebTV-formater og å forske på effekt av forsøkene. 
  •  Helsestudio1:  Vi ønsker å gjennomføre en treårig prøvedrift med ukentlige TVsendinger om psykiske helsespørsmål for barn og unge. Hovedformatet vil være studiosamtaler med fagpersoner og gjester med brukererfaring, ispedd kultur- eller reportasjeinnslag. 
  • "Psyken vår": Vi ønsker å produsere et interaktivt webmedium og åtte TVprogrammer for ungdom (12-16) om psykens utvikling fra vogge til alderdom. Det er utviklet egen prosjektbeskrivelse og prosjektweb på dette (www.psyken.no), (Kristiansand Energiverkstiftelse Cultiva støtter denne produksjonen med en mill. kroner).

Musikkterapi: Med basis i erfaringer fra individrettet musikkterapi,  ønsker vi å utvikle metodikk som også er samfunnsrettet. Musikk er svært viktig for mange unge, både som kommunikasjonsmiddel, mestringsarena og identitetsfaktor. 
  • "Abup Road Studio"; Under prosjektutviklingen er det gjort forsøk med musikkproduksjon og -utgivelse både i terapi og som formidling. Vi ønsker å videreutvikle metodikken på dette feltet og å forske på effekt. 
  • "Streetwise opera": I samarbeid med Kristiansand Symfoniorkester ønsker vi å engasjere utsatte barn og unge i en større musikkproduksjon for framføring våren 2017. Tema er ikke valgt, men i diskusjone ser ut til å spisse seg rundt Mozarts Requiem. 

Kunnskapsbase: Brukere og nettverk trenger den samme informasjonen og kunnskapsstoffet til ulik tid. Vi ønsker kortest mulig vei fram til de innholdselementene som er mest relevant for hver enkelt. Primært ønsker vi å bidra til å gjøre www.helsenorge.no til en slik base gjennom å utvikle multimediale innholdselementer fra vårt fagområde (psykiske helse /barn og ungdom).
  • Programarkiv: Alle TV/WebTV-utsendingene med metatagger 
  • Elæringsprogrammer: Parallelt med prosjektutviklingen ble E-læringsprogrammet "Ventelisteskolen" (www.ventelisteskolen.no) fullført. Det har gitt verdifulle erfaringer som ønskes videreført i arbeid med nye E-læringsprogrammer til bruk i kombinasjon med gruppe- og/eller individualterapi. 
  • Psykoedukativ film: Vi har allerede utviklet et bibliotek av helsedokumentarer og -instruksjonsfilmer i samarbeid med brukerorganisasjoner, Extrastiftelsen og eksterne produsenter. Det kreves imidlertid et betydelig forarbeid før nye prosjekt oppnår finansiering, og det er slikt forarbeid vi ønsker å ta inn i dette prosjektet. (Merk at alle slike innholdselementer gjenbrukes i E-læring og andre sammenhenger) 

Les meir på 
Comments